Niniejszy Regulamin Centrum Treningowego Blok B, zwany dalej „Regulaminem”, stanowi wzorzec do umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego, określa prawa i obowiązki stron Umowy wstępu do obiektu sportowego, której jest integralną częścią.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Centrum Treningowe Blok B (zwane CT Blok B) prowadzone jest przez Centrum Treningowe Justyna Nowakowska z siedzibą w Przemyślu ul. Gen. Józefa Wysockiego 24, 37-700 Przemyśl, numer NIP 6443279843

2. Na potrzeby niniejszego regulaminu wprowadza się następujące pojęcia:

a. Klubowicz - osoba korzystająca z usług CT Blok B na podstawie zakupionego karnetu wstępu, która podpisała Deklarację Członkowską

b. Karnet wstępu – opcja umożliwiająca korzystanie z wybranej grupy usług świadczonych przez CT Blok B. Karnet wstępu jest również Kartą Członkowską z imieniem i nazwiskiem Klubowicza uprawniającą do wejścia na teren obiektu CT Blok B.

c. Regulamin – regulamin korzystania z usług CT Blok B określający prawa i obowiązki stron Umowy wstępu do obiektu sportowego.

3. Niniejszy Regulamin ma również zastosowanie do Klubowiczów korzystających z usług CT Blok B, na podstawie odrębnej umowy, zawartej między CT Blok B a osobą trzecią.

4. Klubowiczem może być osoby pełnoletnia lub osoba, która nie ukończyła 18-go roku życia, za pisemną zgodą opiekuna prawnego. Za pisemną zgodę opiekuna prawnego uznaje się podpisanie Deklaracji Członkowskiej, której treść odnosi się wówczas odpowiednio do niepełnoletniego Członka Klubu.

5. Dzieci poniżej 16 roku życia przebywają na terenie Klubu pod opieką opiekunów prawnych i na ich wyłączną odpowiedzialność. 

6. Członkostwo powstaje po podpisaniu Deklaracji Członkowskiej.  

§2
OFERTA CENTRUM TRENINGOWEGO BLOK B

1. Karnety wstępu:

a. BLOK B OPEN – wstęp do CT Blok B bez ograniczeń, ważny 30 dni od daty zakupu.

b. BLOK B STUDENT – wstęp do CT Blok B bez ograniczeń dla uczniów i studentów do 26 roku życia z ważną legitymacja szkolną lub studencką, ważny 30 dni od daty zakupu

c. BLOK B OPEN 3 - wstęp do CT Blok B bez ograniczeń, ważny 90 dni od daty zakupu

d. BLOK B STUDENT 3 - wstęp do CT Blok B bez ograniczeń dla uczniów i studentów do 26 roku życia z ważną legitymacja szkolną lub studencką, ważny 90 dni od daty zakupu

e. BLOK B 6 – 6 wejść, ważny 30 dni od daty zakupu

f. BLOK B 4 YOUTH&SILVER – 4 wejścia na zajęcia Youth lub Silver, ważny 30 dni od daty zakupu

2. Każdy Klubowicz po podaniu danych osobowych otrzymuje Kartę Członkowską. Wejście na teren obiektu CT Blok B możliwe jest jedynie po okazaniu Karty Członkowskiej.

3. Karta Członkostwa jest imienna i nie może być udostępniana osobom trzecim bez zgody Klubu. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem Karty Członkowskiej nie jest osoba, która podpisywała Umowę Członkowską, CT Blok B ma prawo do rozwiązania członkostwa bez okresu wypowiedzenia.

4. W przypadku zgubienia Karty Członkowskiej, Klubowicz winien niezwłocznie zawiadomić pracownika Klubu celem wydania duplikatu karty.

5. Za wydanie duplikatu Karty Członkowskiej pobierana jest opłata w wysokości 30 zł. 

6. CT Blok B upoważnia Klubowicza do korzystania z urządzeń i wyposażenia CT Blok B oraz usług świadczonych wyłącznie na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

7. Korzystanie z usług odbywa się w godzinach pracy CT Blok B. W okresach przerw świątecznych oraz między świątecznych (w szczególności tzw. „długie weekendy”) CT Blok B zastrzega prawo do nieprowadzenia zajęć i nieudostępniania Klubu.

8. Dodatkowe usługi, nie objęte karnetem wstępu, świadczone przez CT Blok B, podlegają opłacie zgodnie z aktualnym cennikiem

9. Korzystający z usług CT Blok B na podstawie nabytego karnetu okresowego Klubowicz powinien wykorzystać wszystkie zakupione prawa do korzystania z usług CT Blok B w oznaczonym okresie. Nie przysługuje zwrot z tytułu opłaconego a niewykorzystanego prawa do korzystania z usług CT Blok B.

10. CT Blok B zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku. Informację dotyczące poszczególnych zmian będą dostępne na tablicach informacyjnych na terenie obiektu oraz na stronie internetowej CT Blok B.

11. CT Blok B zastrzega sobie prawo do chwilowego zamknięcia całego obiektu bądź jego części w związku z naprawami i konserwacją.

§3
OPŁATY

1. Za usługi oferowane przez CT Blok B, Klubowicz zobowiązany jest do uiszczenia z góry opłat wg jednego wybranego wariantu wskazanego w Deklaracji Członkowskiej.

2. Opłaty są wnoszone poprzez wykupienie karnetu, który sprzedawany jest przez Centrum Treningowe Justyna Nowakowska.

3. Oprócz sezonowych promocji, opłaty mogą być uiszczane za każde zajęcia z osobna lub w formie abonamentu na czas określony 30-90 dni.

4. W przypadku wyboru wariantu abonamentu, opłata jest pobierana z góry na czas trwania abonamentu.

5. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat abonamentowych, lecz nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym.  

§4
CZAS TRWANIA CZŁONKOSTWA

1. Okres trwania członkostwa jest nieokreślony. Wygasa z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia Członkostwa. 

2. Członkostwo trwa od dnia podpisania Umowy Członkowskiej.

3. Klubowicz może odstąpić od członkostwa z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca przypadającego bezpośrednio po miesiącu, w którym Klubowicz doręczył CT Blok B prawidłowo wypełniony Formularz Rezygnacyjny.  

§5
ZAWIESZENIE CZŁONKOSTWA

1. Klubowicz ma prawo do zawieszenia członkostwa na okres, w którym nie mógł korzystać z usług Klubu wskutek choroby lub rekonwalescencji. W takim przypadku konieczne jest bezzwłoczne powiadomienie CT Blok B o zaistniałym fakcie oraz dostarczenie stosownego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego okres choroby lub rekonwalescencji. 

2. Klubowicz ma możliwość zawieszenia członkostwa trzy razy w roku, na okres łącznie nieprzekraczający 30 dni w ciągu danego roku niezależnie od przyczyny zawieszenia. W przypadku chęci zawieszenia członkostwa na okres dłuższy, Klubowicz zobowiązany jest do indywidualnego ustalenia zaistniałego faktu z Managerem CT Blok B.

3.  O planowanym zawieszeniu każdego członkostwa, Klubowicz zobowiązany jest zawiadomić personel Klubu osobiście, za pomocą poczty elektronicznej bądź tradycyjnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia okresu zawieszenia.  

§6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ CZŁONKA KLUBU

1. Klubowicz ma prawo do odstąpienia od zgłoszenia członkowskiego, bez podania przyczyny w terminie 7 dni licząc od podpisania Deklaracji Członkowskiej.

2. W takim przypadku Klubowiczowi zostanie zwrócona kwota odpowiadająca ilorazowi sumy uiszczonych przez Członka Klubu opłat i kwoty stanowiącej sumę kosztu wydania imiennej Karty Członkowskiej (30 złotych) oraz cenie zajęć, w których dany Członek Klubu uczestniczył w okresie od podpisania Deklaracji Członkowskiej do dnia rezygnacji wyliczonej na podstawie cennika zajęć jednorazowych.

3. Powyższa kwota zostanie zwrócona byłemu Klubowiczowi na wskazany w Formularzu Rezygnacyjnym nr konta bankowego w terminie 14 dni od daty podpisania Formularza Rezygnacyjnego. 

4. W przypadku uiszczenia opłat członkowskich przelewem na rachunek CT Blok B, były Klubowicz musi okazać stosowne potwierdzenie przelewu.  

§7
ROZWIĄZANIE UMOWY PRZEZ KLUB

1. CT Blok B może wypowiedzieć członkostwo danemu Członkowi Klubu bez okresu wypowiedzenia w następujących sytuacjach:

a.  naruszenia warunków niniejszego Regulaminu CT Blok B,

b. niewłaściwego zachowania Klubowicza, którego postawa może zaszkodzić innym Klubowiczom, reputacji CT Blok B i interesom CT Blok B, w szczególności w przypadkach agresji, wandalizmu lub innych zachowań powszechnie uważanych za chuligańskie i niezgodne z zasadami współżycia społecznego,

c. naruszenia zasad BHP i ppoż. na terenie Klubu.

2. W przypadku naruszenia punktów wskazanych powyżej Klubowicz traci członkostwo z chwilą zakomunikowania mu wypowiedzenia członkostwa.

3. Wszelkie uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi byłemu Klubowiczowi.

§8
DANE OSOBOWE I IDENTYFIKACJA

1. Klubowicz zobowiązany jest do powiadomienia CT Blok B o zmianie swoich danych korespondencyjnych i kontaktowych.

2. CT Blok B stosuje system identyfikacji klubowicza poprzez wykonanie zdjęcia przy pierwszym wejściu na teren CT Blok B, co Klubowicz akceptuje poprzez podpisanie niniejszego Regulaminu.

3. CT Blok B oświadcza, że zdjęcia te nie będą wykorzystywane do celów innych niż identyfikacja Klubowicza.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. CT Blok B nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do niniejszego Regulaminu, zasad obowiązujących na terenie obiektu, programu ćwiczeń, instrukcji oraz poleceń wydawanych przez personel CT Blok B. 

2. CT Blok B nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Do rozstrzygania wszelkich roszczeń i sporów wynikających z członkostwa właściwy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby właściciela CT Blok B – Centrum Treningowe Justyna Nowakowska z siedzibą w Przemyślu.

5. Zmiany formy prawnej, danych rejestracyjnych i adresowych Centrum Treningowego Justyna Nowakowska nie wpływają na ważność niniejszego Regulaminu.

6. Do niniejszego Regulaminu załączone są Zasady korzystania z usług Centrum Treningowego Blok B (CT Blok B).

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG CENTRUM TRENINGOWEGO BLOK B (CT BLOK B)

1. Godziny otwarcia CT Blok B podane są do wiadomości na stronie internetowej oraz na terenie obiektu CT Blok B. Zastrzega się prawo do zmiany godzin otwarcia obiektu.

2. Klubowicze zobowiązani są opuścić pomieszczenia najpóźniej w godzinie zamknięcia CT Blok B.

3. Zabrania się wchodzenia na teren CT Blok B osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych.

4. Prowadzący zajęcia i pracownicy CT Blok B mają prawo odmówić uczestnictwa w zajęciach lub zakazać przebywania na terenie obiektu CT Blok B Klubowiczowi, jeśli zakłóca on prowadzone zajęcia lub znajduje się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych, prowadzący może również ograniczyć liczbę osób uczestniczących w zajęciach.

5. Klubowicze nie mogą korzystać na terenie obiektu CT Blok B z usług prywatnych trenerów personalnych, poza trenerami zatrudnionymi w CT Blok B, bądź wskazanymi przez CT Blok B.

6. Klubowicze zobowiązani są do punktualnego rozpoczynania zajęć prowadzonych w CT Blok B, w których chcą wziąć udział.

7. Niedopuszczalne jest zakłócanie zajęć prowadzone przez trenerów CT Blok B.

8. Klubowicze zobowiązani są do przestrzegania zasad higieny oraz bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń i wyposażenia CT Blok B oraz do przestrzegania poleceń w tym zakresie ze strony pracowników CT Blok B.

9. Osoby cierpiące na schorzenia cukrzycowe, choroby serca,  nadciśnienie lub niskie ciśnienie oraz kobiety w ciąży powinny skonsultować się z lekarzem przed przystąpieniem do zajęć.

10. Zapisy na zajęcia poprzez stronę internetową lub telefonicznie są obowiązkowe. W wypadku dwóch nieodwołanych nieobecności na przestrzeni 14 dni kalendarzowych, CT Blok B zastrzega sobie prawo do blokady zapisów na kolejne zajęcia, przez okres 2 tygodni.

11. Na terenie CT Blok B obowiązuje odzież sportowa i zmienne obuwie sportowe.

12. Na terenie CT Blok B obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania i sprzedaży alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających. 

13. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.

14. Członek Klubu ma obowiązek stosować się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia oraz pracowników Klubu.

15. Sprzęt do ćwiczeń powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Klub nie ponosi odpowiedzialności za następstwa niewłaściwego jego użytkowana.

16. Członek Klubu ponosi odpowiedzialność finansową za zniszczenie wyposażenia lub wystroju Klubu powstałego na skutek jego działania lub zaniechania oraz działania i zaniechania osób nie będącymi Członkami Klubu a przebywającymi na terenie Klubu za jego prośbą.

17. Po zakończonych ćwiczeniach w pomieszczeniach treningowych, Klubowicz zobowiązany jest do odłożenia sprzętu na właściwe miejsce.  

18. Klubowicze zobowiązani są do pozostawiania wartościowych rzeczy w depozycie recepcji.

19. Klubowicze mają możliwość zabrania rzeczy osobistych z szatni i umieszczeniu ich w przeznaczonych do tego celu miejscach na terenie hali treningowej.

20. Zasady korzystania z Open Space:

§ Dopuszcza się możliwość korzystania ze sprzętu na terenie obiektu w wyznaczonych godzinach, poza godzinami zajęć.

§ Korzystanie z Open Space w trakcie zajęć dopuszczalne jest tylko w wyznaczonych strefach, po uzgodnieniu z trenerem.